अंतर्गत तक्रार निवारण प्रणाली

(महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (ग्राहक तक्रार निवारण मंच व विद्युत लोकपाल) विनियम, २०२० नुसार)

तक्रारीची सद्यस्थिती/अभिप्राय भरा

  तक्रारीची सद्यस्थिती/अभिप्राय भरा  
कृपया आयसीआरएस तक्रार क्रमांक भरा:* तक्रार क्रमांक टाकल्या नंतर कृपया टॅब कि दाबा