वेब स्वयंसेवा

हा गणक १ महिन्याच्या देयाकाचे अंदाजे गणित सांगेल * दर्शविलेली माहिती अवश्यक आहे
वीज पुरवठा श्रेणी*
मागणी दर*