वेब स्वयंसेवा

पैसे भरून कृषि पंप प्रतीक्षा यादीमध्ये प्रलंबित ग्राहकांनी कृषीपंप विदयुत जोडणी ऐवजी सौर कृषिपंप घेण्यास संमती देणे

* indicates a required field
ग्राहक क्रमांक प्रविष्ट करा :*