वेब स्वयंसेवा

Select language: English मराठी

A-1 Application Form

Instructions for filling the form:

 • Kindly fill complete and correct information in relevant column.
 • Applicant will be solely responsible for incomplete or incorrect information
 • Applicant is requested to note the request id for future tracking of the application.
 • Please provide the correct nearest consumer number, so that your request can be assigned to proper MSEDCL field office.
 • The applicant will be contacted by MSEDCL officer /Call Center Representative on email/mobile provided by you for verification.
 • Please Click Here to upload mandatory relevant document for New Connection.
 • Please Click Here to know your relevant document for New Connection.
 • Click Here for help regarding filling New Connection Request.
 • Email address, mobile number are mandatory.
 • Request to apply for New Industrial Connections through GoM's MAITRI portal.

For LT temp. Religious Supply

 • Please Click Here to Download format of self certificate for temp. Religious Supply LT Single Phase.
 • Please Click Here to Download format of self certificate for temp. Religious Supply LT Three Phase.
 • Please Click Here to upload mandatory relevant document for LT temp. Religious Supply.
  सामान्य माहिती  
ग्राहकाचा प्रकार:*
मागणी प्रकार :* मागितलेली सुविधा :*
अर्जाची तारीख:  
  अर्जाची सविस्तर माहिती  
नाव / कंपनीचे नाव :* मधले नाव : आडनाव:
ग्राहकाचे पूर्ण नाव: अधिकतम ५० शब्द
व्यवसाय : अर्जदाराची वर्गवारी:* लिंग:*
ज्या जागी वीज पुरवठा हवा आहे त्या जागेचा पत्ता (कृपया सविस्तर माहिती द्या )
नजीकचा ग्राहक क्रमांक :*
जागा /घर क्रमांक /इमारतीचे नाव :*
अधिकतम ५० शब्द
पत्ता 1: *
अधिकतम ५० शब्द
जागेची खूण:
अधिकतम ५० शब्द
जिल्हा: तालुका:
गाव: पिन कोड:
भ्रमणध्वनी:* ई-मेल:
आधार क्र.: दुरध्वनी क्रमांक:
  बिलाची माहिती  

बिलाचा आणि मीटरचा पत्ता सारखा आहे

जागा /घर क्रमांक /इमारतीचे नाव :*
अधिकतम ५० शब्द
पत्ता 1:*
अधिकतम ५० शब्द
जागेची खूण:
अधिकतम ५० शब्द
जिल्हा: तालुका:
गाव: पिन कोड:
भ्रमणध्वनी:* ई-मेल:
दुरध्वनी क्रमांक:
जागेचा प्रकार :*
ग्राहकाचा उपप्रकार :*

मी घोषित करतो की

 • मी विद्युत कायदा २००३ आणि महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (विद्युत पुरवठा संहिता आणि पुरवठा इतर अटी) नियमावली 2005 च्या तरतुदींचे पालन करणार आहे. मी नियामक संस्था आणि महावितरण द्वारे वेळोवेळी जारी केलेल्या नियमांचे पालन करेन. मी महावितरणच्या विद्यमान दराप्रमाणे वीज बिल भरेन. सक्षम प्राधिकरणाद्वारे माझा परिसर अनधिकृत घोषित केल्यास महावितरणला त्वरित विद्युत कनेक्शन काढून टाकण्याची मुभा असेल.
 • उपरोक्त माहिती सत्य आहे आणि जर काही चुकीची माहिती दिली गेली, तर मी/आम्ही त्याच्या परिणामासाठी जबाबदार आहोत.

दिलेल्या अटी मला मान्य आहेत.

ठिकाण : *

Please Click on Generate OTP buttton to get OTP for verification.(SAME OTP IS SEND ON MOBILE AND EMAIL.YOU MAY USE ANY ONE OF THEM.)
Enter the OTP :*
Loading. Please wait.